Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Boxmeer maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk op woensdag 24 november 2021 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

 1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 19 november 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 11 oktober 2021 als kiezer is geregistreerd.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 11 oktober 2021 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

 B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in de gemeente Boxmeer, Sint Anthonis, Cuijk, Grave of Mill en Sint Hubert als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door :

Bureau verkiezingen
Raadhuisplein 1
5831 JX Boxmeer
verkiezingen@boxmeer.nl