Registratie aanduiding politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk;
gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;
dat op 30 augustus 2021 is besloten de volgende aanduidingen van de genoemde politieke groeperingen te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk. 

 • Politieke groepering: Liberaal Land van Cuijk
  Aanduiding:    Liberaal LVC
   
 • Politieke groepering: Lokale Partij Grave
  Aanduiding: LPG
   
 • Politieke groepering: Lijst Bart Theunissen
  Aanduiding: Lijst Bart Theunissen
   
 • Politieke groepering: Keerpunt 2010
  Aanduiding: KEERPUNT (Samen standvastig vooruit)
   
 • Politieke groepering: Team Lokaal
  Aanduiding: Team Lokaal

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag..
Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door:
Bureau verkiezingen, Raadhuisplein 1, 5831JX Boxmeer, verkiezingen@boxmeer.nl

Boxmeer, 30 augustus 2021 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk,
K.W.T. van Soest