Aanduiding politieke groepering boven een kandidatenlijst

Image

stemmen

Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau in de gemeente Boxmeer verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk op woensdag 24 november 2021 wenst te laten registreren, moet een verzoek daartoe uiterlijk op maandag 30 augustus 2021 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van honderdtwaalf euro vijftig euro ( € 112,50) worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente. Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan.

Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:

a.

een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;

b.

een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel;

c.

een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;

d.

een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke groepering worden verstrekt door:

Bureau verkiezingen

Raadhuisplein 1

5831 JX Boxmeer

verkiezingen@boxmeer.nl