Kernendemocratie

Image

kernendemocratie

Aanleiding kernendemocratie

De nieuwe gemeente Land van Cuijk wordt één van de grootste gemeenten van de provincie Noord-Brabant, gemeten naar oppervlakte. Met bijna 90.000 inwoners wordt de gemeente een van de grotere gemeenten van de provincie.

Deze schaalsprong naar een (middel)grote gemeente in zowel oppervlakte en aantal inwoners heeft gevolgen voor de relatie tussen de gemeente en haar inwoners. Het college en de gemeenteraad komen op een grotere afstand van inwoners te staan. Tegelijkertijd moet de gemeente nabij en benaderbaar zijn voor inwoners en een luisterend oor bieden voor alle kernen.

Deze grote verandering vraagt om een heroriëntatie op de manier waarop de gemeente Land van Cuijk zich tot haar inwoners en de 33 kernen wil verhouden. In het herindelingsontwerp staat dat opschalen van de gemeente gepaard moet gaan het afschalen naar de kernen.

Met kernendemocratie wil de gemeente Land van Cuijk een slagvaardige en professionele gemeente zijn, die weet wat er in de kernen speelt. Inwoners krijgen de ruimte om samen vorm te geven aan kwalitatief goede dienstverlening. De gemeente denkt en handelt vanuit het belang van de kernen en haar inwoners.

Interviews met bouwteams

  • 30 juni 2021 : Trudy Peters (deelnemer bouwteam Mill)

  • 9 juni 2021 : Paul Hendriks (voorzitter van de dorpsraad in Beugen en het bouwteam uit Beugen)

Planning Kernendemocratie

Najaar 2020:   uitvoeren enquête
Januari – maart 2021:  samenstellen bouwteams
Maart 2021:    start bouwteams
April – september 2021: samenstellen kernencv’s
1 januari 2022:  start nieuwe gemeente Land van Cuijk

 

Veelgestelde vragen over Kernendemocratie

Wat is kernendemocratie?

Onder kernendemocratie verstaan we: inwoners op dorps-, wijk- of buurtniveau betrekken bij de inrichting van hun eigen leefomgeving. Het initiatief ligt soms bij de gemeente, en soms bij inwoners. Als gemeente Land van Cuijk stellen we ons bij elk plan of project de vraag: raakt dit inwoners? Raakt dit de leefbaarheid in de kernen? Als dat zo is, dan betrekken we inwoners daarbij. Wat vinden inwoners belangrijk voor hun straat, buurt, wijk of dorp? Andersom kunnen inwoners aan tegen de gemeente zeggen wat ze belangrijk vinden in hun dorp of wijk. Bijv. als u een idee of voorstel heeft, dan luisteren we naar uw idee en als het kan, gaan we er samen mee aan de slag.

Waarover gaat kernendemocratie?

Dat kan van alles zijn. Denk bijv. aan verkeer, inrichting van uw straat, openbaar groen, sport- en cultuurvoorzieningen, openbaar vervoer, onderwijs, duurzame energie. U kunt bovendien zelf meebepalen waar het over gaat, door mee te doen met deze vragenlijst en/of met de activiteiten die we begin volgend jaar organiseren (het participatietraject).

Wat wil de gemeente met kernendemocratie bereiken?

We willen bereiken dat inwoners ook in de nieuwe gemeente iets te zeggen hebben over hun directe leefomgeving: hun straat, buurt, wijk of dorp. Zodat u ervaart dat de gemeente dichtbij u staat en toegankelijk is.

Wat is het participatietraject?

De gemeente organiseert verschillende activiteiten om met inwoners te praten over hoe zij met de gemeente Land van Cuijk betrokken willen zijn. Hoe zorgen we dat de afstand tussen u en de gemeente zo klein mogelijk blijft?

In november en december 2020 is een vragenlijst opgesteld, die door ruim 2.000 inwoners is ingevuld. Klik hier voor de resultaten.

Vervolgens starten we in 2021 met het vervolgtraject. Het is, zeker met de huidige coronamaatregelen, helaas niet mogelijk om grote sessies met groepen inwoners te beleggen. Het vervolgtraject wordt dan opgepakt door zogenaamde bouwteams. Elke wijk of dorp heeft een eigen bouwteam, dat bestaat uit zes tot vijftien personen. Bouwteams bestaan uit een lid van de dorps- of wijkraad, een ondernemer, een vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie, een vertegenwoordiger van een vereniging en een aantal personen dat als betrokken inwoner een constructieve bijdrage kan leveren aan het bouwteam. Zij treden op als ambassadeur voor eigen wijk of dorp. Deze groepen mensen bouwen in een aantal stappen aan een kernencv, waarin onder andere de kracht van het dorp staat omschreven. Aan de dorps- en wijkraden is gevraagd om inwoners van hun dorp of wijk te benaderen om plaats te nemen in de bouwteams.

De Bouwteams komen in sessies digitaal bij elkaar om te werken aan het kernen-cv. Hoe deze sessies precies worden ingevuld, hangt onder andere af wat in die kern eerder al aan kernendemocratie is gedaan. De aanpak kan dus per bouwteam verschillen.

Hoe kunnen inwoners op de hoogte blijven?

De website https://ons.landvancuijk.nl is opgericht als website waar de bouwteams de inwoners kunnen informeren. Hier kunnen inwoners zien wat er in de bijeenkomsten is besproken en hoever het bouwteam is met het kernencv. De bouwteams kunnen reacties vragen van de overige inwoners in de kern.